realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Projekt skierowany jest do dzieci 5-6 letnich, objętych wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2021/2022.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w okresie od 1 do 14 września 2021 r.

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności oferty w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy we wszystkich miejskich przedszkolach w Zambrowie.

W ramach projektu przewidziano realizację zadań polegających na przeprowadzeniu zajęć:
-matematycznych,
-przyrodniczych,
-plastyczno-technicznych.

Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.

Formularze zgłoszeniowe należy składać w siedzibie Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zambrowie

Wypełnione dokumenty:
1. Formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenie Uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji Projektu

należy składać w sekretariacie na parterze przy holu wejściowym przedszkola. Poniżej wzory dokumentów do pobrania.

Deklarację uczestnictwa Uczestnicy dostarczą dopiero po zakwalifikowaniu do projektu.

Dokumenty do pobrania: