Nabór na stanowiska Głównego księgowego

w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Zambrowie.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.).

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie ogłasza nabór na stanowisko Głównego księgowego.

 1. Nazwa i adres jednostki: Miejskie Przedszkole Nr 6 w Zambrowie, ul. 71 Pułku Piechoty 10;
 2. Stanowisko: główny księgowy;
 3. Wymagania niezbędne:
 4. Kandydat ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego.
 5. Kandydat posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 6. Kandydat spełnia jeden z powyższych warunków:
 7. Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada ca najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
 8. Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
 9. Jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 10. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 11. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 12. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów.
 13. Kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 14. Wymagania dodatkowe:
 15. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
 16. Znajomość finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego.
 17. Znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości z zakresu finansów: programów do planowania i sprawozdawczości budżetowej.
 18. Znajomość programu kadrowego i przepisów z zakresu prawa pracy.
 19. Cechy osobowości takie jak: dokładność, sumienność, odpowiedzialność.
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Prowadzenie obsługi księgowo – kadrowej oraz administracyjnej przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi budżetu.
 • Dokonywanie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym.
 • Realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i prawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Opracowywanie budżetu oraz sporządzanie analiz i sprawozdań na potrzeby organu prowadzącego, GUS, ZUS i innych instytucji.
 • Informacje o warunkach pracy na stanowisku głównego księgowego:
 • Wymiar czasu pracy – pełny etat.
 • Zatrudnienie – umowa o pracę.
 • Praca siedząca przy monitorze ekranowym.
 • Wymagane dokumenty:
 • Należy złożyć następujące dokumenty:
 • Życiorys (CV),
 • List motywacyjny (z kontaktowym numerem telefonu),
 • Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • Oświadczenie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta                 z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016L.119 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego.
 • Wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie załączony do ogłoszenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy.
 • Dokumenty wymienione w pkt. a – f muszą być opatrzone czytelnym podpisem kandydata.
 • Dokumenty wymienione w pkt. g  muszą być przez kandydata potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 • Termin i miejsce składania dokumentów.
 • Dokumenty, o których mowa w pkt. VII należy przesłać pocztą (listem poleconym) na adres:

Miejskie Przedszkole Nr 6 w Zambrowie

ul. 71 Pułku Piechoty 10

18 – 300 Zambrów

lub składać osobiści w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Zambrowie, w terminie do 09.09.2019r. do godz. 1500 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko głównego księgowego Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie”.

 • Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Miejskie Przedszkole Nr 6 w Zambrowie powiadomi kandydatów o terminie rozmów kwalifikacyjnych.
 1. Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest dwuetapowa i obejmuje:

          I etap – kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem kompletności i spełnienia wymogów formalnych,

       II etap – kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową powołaną przez dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie.